ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

1. KURULUŞ
Asagıdaki adları, soyadları, unvanları, yerlesim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Sirket kurulmus bulunmaktadır.

2. ŞİRKETİN UNVANI
Sirketin unvanı ............ TEDARIK ITHALAT VE IHRACAT SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI dir.

3. AMAÇ VE KONU


TEDARIK
1- Resmi, yarı resmi, askeri sivil ve her türlü kurum ve kurulusun, her türlü gereksiniminin temin ve tedariki ile bu tür kurum ve kurulusların her türlü ihtiyaç temini ihalelerine
katılmak, taahhütlerde bulunmak, yurt içinden ve yurt dısından her türlü malzeme ve emtiayı temin ve tedarik etmek, yurt içinde ve yurt dısında pazarlamak,
2- Resmi, yarı resmi, askeri, sivil ve özel her türlü kurum ve kurulusun, insaat malzemesi, yiyecek, içecek, giyecek, ulasım, bilisim ve iletisim hizmetlerinin yapılması veya
yaptırılması, pazarlanması, otomatik mekanik, elektronik, hidrolik her türlü makine, alet, edevat, ihtiyaç, tüketim madde ve malzemelerinin temin ve tedariki, ihracatı, ithalatı,
pazarlanması,
3-Her türlü ihtiyaç maddelerinin ihracatı, ithalatı, pazarlanması,
4-Yürürlükte mevcut veya yürürlüge girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.


Sirket bu amacını gerçeklestirmek üzere
1- Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir,
ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit
yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçeklestirebilir.
2- Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dısından, teminatlı
yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü
sahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya
üçüncü sahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3- Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans,
know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir, her türlü hukuki
tasarruf islemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4- Sirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. Iktisap edilen gayri menkulleri
devir ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5- Sirket gayelerinin olusmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracagı tesisleri için gerekli iç ve dıs
kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin edebilir.
6- Sirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın
alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7- Sirket gayelerini gerçeklestirmek için yerli ve yabancı sirket, isletme ve müesseseler tüm sınai mali ve hukuk islem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere
istirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir, isbirligi yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir
8- Sirket amacını gerçeklestirmek için sirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak isletme ve sirketlere istirak edebilir. Sirket konularıyla istigal eden firmaları ve
ticari isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmus ve kurulacak sirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve
bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9- Sirket gayesine faydalı olmak sartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla sirket konusuna baglı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kisiler tarafından ihraç olunan ve
olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10- Sirket amacını gerçeklestirmek için hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya
tamamen isletebilir.
11- Sirket amacını gerçeklestirmek üzere Yurt içinde ve yurt dısında her türlü insaat, dekorasyon isleri, tasarım, tamirat ve boya isleri yapmak ve buna baglı olarak montaj ve
bunların geregi olan teçhizatın alımı, projeler, etüd tahlil ve müsavirlik, kontrollük ve diger mimarlık, mühendislik hizmetleri ile insaat islerine baglı taahhüt islerini yapmak ve
yaptırmak bununla ilgili hizmet grupları olusturmak ve isletmek.
13- Sirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dısında resmi ve özel kurumların açtıgı ihalelere katılabilir.
14- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, isletmek, kiralamak, kiraya vermek, her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda
satısının yapılabilecegi tesisleri kurar, isletir kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon islerini yapar yaptırır.
15- Maksat ve konusu ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diger tüm islevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek,
ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak.
16- Sirket konusu ile ilgili her türlü temizlik ürünlerinin toptan ve perakende olarak alım satımını yapmak , ithalat ve ihracatını yapmak, dagıtım ve pazarlamasını yapmak ve
yaptırmak,
17- Sirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara istirak edebilir.
18- Pazarlama, tasıma, taahhüt, depoculuk ve antrepoculuk organizasyonları kurabilir; fason isçilik yapabilir, yaptırabilir eleman yetistirici egitim faaliyetlerinde bulunabilir;
bilgisayar sistemlerinden yararlanabilir, kurabilir; bunları tek basına veya ortaklasa yapabilir.
19-Sirket, kara, deniz ve hava ulasım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir.
20-Sirket amacını gerçeklestirmek üzere yurt içinde ve yurt dısında uygun gördügü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçeklestirebilir; bu dogrultuda yurt içinde ve dısında
fabrika, tesis ve satıs ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çagrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.
21-Internet ortamında elektronik ticaret ( e-ticaret) veya elektronik tahsilat ve (e-tahsilat) yapılabilmesi için web sayfaları, sanal magazalar veya online ödeme siteleri açar bunlar
Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No
1 ....................... isimli  IZMIR / KARŞIYAKA TÜRKIYE   TC numaralı
Sayfa 1 / 3
için gerekli yazılımları üretmek ve gelistirmek. Internet ortamında online bilgi alısverisi online ticaret veya online tahsilat yapılabilmesi için yazılım üretmek ve gelistirmek, internet
ortamında elektronik ticaret (e-ticaret) ve elektronik tahsilat (e-tahsilat) yapılabilmesi için ar-ge çalısması yapmak, donanım hizmetleri, yer saglayıcı hizmetleri, internet hizmetleri
danısmanlık hizmetleri vermek.
22- Yurt içinde ve yurt dısında turistik tesisler yapabilir, otel ve moteller, tatil köyleri ve kampingler, terminal tesisleri, lokanta, kafeterya, gazino, büfe, mokamlar ve eglence
yerleri, plajlar ve diger turistik tesisler açabilir, insa edebilir, isletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, mevcutlarına istirak edebilir.
23-Pazarlama ve dagıtım islerini yürütmek üzere magazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satıs büroları kurar, insa eder veya ettirir, kiralar, isletir.
Yukarıda gösterilen konulardan baska ilerde sirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baska islere girisilmek istendigi takdirde genel kurul karar aldıktan sonra sirket bu isleri de
yapabilecektir. Ana sözlesme degisikliginde olan isbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.
4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Sirketin merkezi IZMIR ili KARSIYAKA ilçesi'dir.
Adresi ................................................................................................... KARSIYAKA/IZMIR 'dir.
Adres degisikliginde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapılan tebligat sirkete yapılmıs sayılır. Tescil
ve ilan edilmis adresinden ayrılmıs olmasına ragmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemis sirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
5. SÜRE
Sirketin süresi, kurulusundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre sirket sözlesmesini degistirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.
6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV’İ
Sirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası degerinde 100 paya ayrılmıs toplam 100000,00 Türk Lirası degerindedir.
-Beheri 1000,00 Türk Lirası degerinde 50 adet paya karsılık gelen 50000,00 Türk Lirası .......................... tarafından nakdi,
olarak taahhüt edilmistir.
Nakden taahhüt edilen payların itibari degerleri, sirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.
7. ŞİRKETİN İDARESİ
Sirketin isleri ve islemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.
Aksi Karar Alınıncaya Kadar ........................... Kimlik No'lu , ..................... adresinde ikamet eden, ......................... Müdür olarak seçilmistir.
Yetki Sekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
8. TEMSİL
Sirketi müdürler temsil ederler. Sirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.
Müdürler, sirkete hizmet akdi ile baglı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diger tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu sekilde atanacak olanların görev ve yetkileri,
hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Iç yönerge ile ticari vekil ve diger tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen
ticari vekil veya diger tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kisilerin, sirkete ve üçüncü kisilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen
sorumludur.
9. GENEL KURUL
Genel Kurullar, olagan ve olaganüstü toplanırlar. Olagan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olaganüstü genel kurullar ise, Sirket islerinin
gerektirdigi hallerde ve zamanlarda toplanır.
Genel kurul toplantılarında, her ortagın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari degerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine tabidir.
Genel kurul, sirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulundugu sehrin elverisli bir yerinde toplanır.
10. İLAN
Genel kurulun toplantıya çagrılmasına iliskin ilanlar da dahil olmak üzere Sirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına iliskin ilanların
toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.
11. HESAP DÖNEMİ
Sirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden baslar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Sirketin kesin olarak kuruldugu tarihten itibaren baslar ve o
senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.
12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Sirketin net dönem karı yapılmıs her çesit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel
kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dagıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari degerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülügünün tutarı eklenmek suretiyle
olusacak toplam miktara oranla hesaplanır.
13. YEDEK AKÇE
Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
14. KANUNİ HÜKÜMLER
Sayfa 2 / 3
Bu sirket sözlesmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
KURUCULAR
Sıra No Kurucu Uyruk Imza
...............................
 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi