DÖNEM SONU KAPANIŞ KAYITLARI

Dönem sonu kapanış işlemleri- Yevmiye kayıtları
Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması

Maliyet hesaplarında bulunan giderler hesap dönemi sonunda yansıtma hesapları yolu ile ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılır.

Maliyet Hesapları

Bilanço ve Sonuç Hesapları

Gider Hesapları

Yansıtma Hesapları

Bilanço ve Sonuç Hes.

710- Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

720- Direkt İşçilik Giderleri

730- Genel Üretim Giderleri

711- Direkt İlk Madde ve Malz. Giderleri Yansıtma Hesabı

721- Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı

731- Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

151- Yarı Mamüller Üretim Hesabı

152- Mamüller

740- Hizmet Üretim Maliyeti

741- Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

622- Satılan Hizmet Maliyeti

170- Yıll. Yay.İnşaat ve Onarım Maliyetleri

750- Araştırma ve Geliştirme Giderleri

751- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı

630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri

760- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

761- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı

631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

770- Genel Yönetim Giderleri

771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

632- Genel Yönetim Giderleri

780- Finansman Giderleri

781- Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı

660- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

661- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

Yansıtma işlemi bittikten sonra maliyet hesapları ve ilgili yansıtma hesapları ters kayıtla kapatılır.

Gelir tablosu hesaplarının kapatılması:

Yansıtmalar yapıldıktan sonra gelir tablosu hesaplarının bakiyesi ters kayıt verilerek aşağıdaki fiş kesilir ve fişin sonucunda gelirler fazla ise kar, giderler fazla ise zarar çıkar ve sonuç 690 Dönem Karı veya Zararı Hesabına kaydedilerek fiş kapatılır. Kar çıkarsa 690 Hesaba alacak, zarar çıkarsa 690 hesaba borç kaydı verilir. Aşağıdaki kapama fişi haricinde 690 hesaba hiçbir şekilde gelir artırıcı ya da azaltıcı kayıt girilemez. Eğer böyle bir kayıt yapılırsa beyannameye eklenecek gelir tablosunda rakamların dip toplamı alındığında muhasebedeki 690 hesap bakiyesi ile tutarsızlık yaşanır.

_______________ 31.12.2006 _______________

600 Yurtiçi Satışlar

601 Yurtdışı Satışlar

602 Diğer Gelirler

                                610 Satıştan İadeler

                                611 Satış İskontoları

                                612 Diğer İndirimler

                                620 Satılan Mamul Maliyeti

                                621 Satılan Ticari Mal Maliyeti

                                622 Satılan Hizmet Maliyeti

                                623 Diğer Satışları Maliyeti

                                630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

                                631 Pazarlama S. Giderleri

                                632 Genel Yönetim Giderleri

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri

641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

642 Faiz Gelirleri

643 Komisyon Gelirleri

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar

645 Menkul Kıymet Satış Karları

646 Kambiyo Karları

647 Reeskont Faiz Gelirleri

648 Borsa Değer Artış Karları

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar

                            653 Komisyon Giderleri

                            654 Karşılık Giderleri

                            655 Menkul Kıymet Satış Zararları

                            656 Kambiyo Zararları

                            657 Reeskont Faiz Gideri

                            658 Borsa Değer Azalış Zararları

                            659 Diğer Olağan Giderler

                          660 Kısa Vadeli Borçlanma Gideri

                          661 Uzun Vadeli Borçlanma Gideri

679 Olağan Dışı Gelir

                          689 Olağan Dışı Giderler

                          690 Dönem Karı (Zararı)

_______________ / _______________

Dönem karı üzerinden mevzuat gereği hesaplanacak vergiler için aşağıdaki kayıt yapılır:

_______________31.12.2006 _______________

691 Dönem K. Vergi ve yasal yük.

                         370 Dönem K.Vergi veY.Y.Karşılığı

_______________ / _______________

Dönem net karına ulaşmak için aşağıdaki kayıt yapılır:

_______________ 31.12.2006 _______________

690 Dönem Karı

                         691 Dönem K.Vergi ve Y.Yük.

                         692 Dönem Net Karı

_______________ / _______________

Dönem net karı aşağıdaki muhasebe kaydı ile bilançoya taşınır ve böylece gelir tablosu kapatılmış olur.

_______________ 31.12.2006 _______________

692 Dönem Net Karı

                        590 Dönem Net Karı

_______________ / _______________

(Not Sadece dönem sonu kapanış yevmiye kayıtlarını gösterir örnektir. Kapanışa hazırlık işlemlerinin yapıldığı varsayılarak örnekleme yapılmıştır. ) 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi