EMLAK YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

İşyerleri Hangi Şartlara Sahip Olmalıdır?

Gerek emlakçılık gerekse de gayrimenkul danışmanlığı yapabilmek için işyerleri aşağıdaki şartlara sahip olmalıdır. Bu şartların sağlanıyor olması aynı zamanda işletme yetki belgesi alabilmek için de gerekli olacaktır:

§  Emlakçılık ve Gayrimenkul Danışmanlığı faaliyeti gösteren işletme ofislerinin net alanı en az 30 m2 olmalıdır. Benzer şekilde ofisin “bağımsız bölüm” niteliğinde olması elzemdir. Net alanın hesaplanmasında ve “bağımsız bölüm” niteliğinin belirlenmesinde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği esas alınacaktır.

§  Bir işyerinde birden fazla gayrimenkul danışmanlığı / emlakçılık faaliyeti gösteren işletme bulunması halinde ofisteki her bir işletme için ilave 6 m2’lik yer bulunması gerekmektedir.

§  Bilindiği üzere emlakçılık / gayrimenkul danışmanlığı yapan işletmeler her bir portföyü için (yetkilendirme sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamındaki diğer belgeleri de kapsayacak şekilde) fiziki / elektronik ortamda bir dosya oluşturmalı ve bu dosyaları beş yıl boyunca saklamalıdır. İşte bu işletmeler dosyalama işlemlerini fiziki ortamda yapması halinde ofis içerisinde bir arşiv bölümü bulundurmalıdır.

§  İşletme konusu hizmetlerin hızlı ve düzenli bir şekilde verilmesini sağlayacak adet ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanımın ofis bünyesinde bulunuyor olması gerekmektedir.

5 Haziran 2018’den önce emlakçılık / gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti gösteren işletme ofisleri yukarıdaki şartları karşılamıyor olsa dahi işletme taşınana kadar faaliyetlerini eski ofislerinde sürdürebileceklerdir.

Emlakçılık Yetki Belgesi

Bilindiği üzere emlakçılık / gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti gösterebilmek için işletme sahiplerinin yetki belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. (Bu noktada gayrimenkule yönelik danışmanlık ve yönetim hizmetleri veren işletmelerin de yönetmelik uyarınca yetki belgesi almaları gerektiğini belirtmek gerekecektir.)

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sitemi üzerinden yapılan başvuruyla verilen bu yetki belgesi her bir işletme için ayrı ayrı düzenleniyor olup devredilemeyecek niteliktedir. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesine başvurabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

§  Faaliyet gösterilecek olan işyeri (yukarıda belirtilen 30 m2’lik ofis zorunluluğu vb) gerekli şartları sağlamalıdır.

§  Meslek odasına kayıtlı olunmalıdır.

§  Gelir / kurumlar vergisi mükellefi olunmalıdır.

§  (Esnaf, tacir vb) şahıs işletmelerinde işletme sahibinin; (anonim şirket, limited şirket vb) sermaye şirketlerinde ise temsile yetkili kişilerin ve şubelerde ise şube müdürünün;

§  18 yaşını geçmiş,

§  En az lise mezunu,

§  İflas etmemiş yahut itibarı yerine gelmiş,

§  Konkordato ilan etmemiş,

§  Kasten işlenen bir suçtan dolayı hüküm giymemiş,

§  Ticaret / sanat icrasında hükmen yasaklanmamış,

§  Ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesi (Seviye 5) sahibi

kişilerden olması gerekmektedir. Birden fazla yetkilisi olan tüzel kişiliklerde yetkili temsilcilerinden yalnızca bir tanesinin ulusal yeterliliğe dayalı mesleki yeterlilik belgesi sahibi (Seviye 5) olması yeterli olacaktır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce işletme yetki belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecektir. Benzer şekilde yetki belgesi iptal edilen işletmelerin de işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecektir.

Son olarak 5 Haziran 2018’den önce emlakçılık / gayrimenkul danışmanlığı faaliyeti gösteren işletmelerin 5 Aralık 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiğini belirtmek gerekmektedir. Benzer şekilde bu kişilerin lise mezunu olma şartı aranmayacaktır.

Emlak Yetki Belgesi Nasıl Yenilenir?

Yukarıda da değinildiği üzere yetki belgesi 5 yıllığına verilmektedir. Yetki belgesi bu süre dolduğunda yenilenebileceği gibi işletme belgesi alınması için sunulan belgelerin içeriğinde değişme olması halinde de yenilenmelidir. Yenileme başvurusu yetki belgesi süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce yapılmalıdır. Eğer yetki belgesinde yer alan bilgilerdeki değişikliklerden ötürü başvuruluyorsa değişiklikten sonraki 7 gün içerisinde yenileme başvurusunda bulunulmalıdır. Her iki usulde de başvurular Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Yukarıda da belirtildiği üzere (esnaf, tacir vb) şahıs işletmelerinde işletme sahibinin; (Anonim şirket, Limited şirket vb) sermaye şirketlerinde ise temsile yetkili kişilerin ve şubelerde ise şube müdürünün 5. Seviyede mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekecektir. Benzer şekilde işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin de en az 4. Seviyede emlak danışmanı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekmektedir. Tabi bu kişilerin orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarının “taşınmaz ticareti” ile ilgili alanlarından mezun olmaları halinde mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır. Bu belgeler Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği merkezlerden alınabilecektir.

5 Haziran 2018 öncesinde gayrimenkul danışmanlığı / emlakçılık faaliyeti gösteren kişilerin halk eğitim merkezleri / MEB tarafından yetkilendirilen meslek odalarınca sertifika almalar halinde yetki belgesi almak için mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları zorunlu değildir.

Emlak Yetki Belgesine ilişkin hukuki sorularınız olması halinde bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Peki Bu Şartlara Uyulmamasının Yaptırımları Nelerdir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili işletmeleri daima denetleme hakkı mevcuttur. Yukarıda da belirtildiği üzere yetki belgesi olmaması halinde çalışma ve işletme ruhsatı alınamayacağı gibi bu belgenin iptal edilmesi halinde de çalışma ve işletme ruhsatları iptal edilecektir. Ayrıca aykırılıkların tespiti halinde 3.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu fiillerin tekrarı halinde para cezası iki katına çıkabileceği gibi zincir emlak / gayrimenkul danışmanlığı ofisleri tarafından işlenmesi halinde idari para cezası 5 katına çıkacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. 6645 sayılı Kanun, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) açısından neler getiriyor?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olmaktadır.

2. Hangi mesleklerde belge zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayanlar için geçiş süreci ne kadar sürecek?

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile 26 meslekte, 9/4/2021 tarihinde yayımlamış olduğu altıncı tebliğde 40 meslekte ve 31.12.2021 tarihinde yayımlanan yedinci tebliğde ise 21 olmak üzere toplam 204 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır.

3. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ne zaman başlayacak?

İlk beş tebliğ kapsamında yer alan mesleklerde belge zorunluluğu başlamış olup 9/4/2021 tarihli altıncı tebliğ için 9/4/2022 tarihinde; 31/12/2021 tarihli yedinci tebliğde yer alan mesleklerde ise 31/12/2022 tarihinde belge zorunluluğu başlayacaktır.

4. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. Kişiler, sahip olduğu diploma ve ustalık belgelerinin hangi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine karşılık geldiğini “Belge Zorunluluğu Kapsamında Diploma ve Ustalık Belgelerine İlişkin Muafiyet Tablosu” aracılığı ile öğrenebilir.

5. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarına ulaşmak için tıklayınız.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi