İmalatçı İhracatçılara KDV İadesinde Kolaylık

İmalatçı İhracatçılara KDV İadesinde Kolaylık

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin % 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade taleplerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların KDV iade prosedürü kolaylaştırılarak, imalatçıların ihracat teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin % 10'una kadar, devreden KDV tutarı ile sınırlı olmak üzere iade talep etme imkanı tanındı.

Düzenlemeden Kimler Faydalanabilir ve Kapsamı Nedir?

İmal ettikleri ürünleri ihraç eden ve devreden KDV tutarı uygun olan imalatçı mükellefler bu uygulamadan faydalanabilir.

İmalatçının;

- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması,

- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,

- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması,

gerekmektedir.

İmalatçı belgesinde yer alan üretim kapasitesine göre imal edilebilecek mallar ile bu kapsamda fason olarak imal ettirilen mallar için bu uygulamadan yararlanılabilir. Bu husus ihraç kayıtlı iade uygulamasına paralel olarak düzenlenmiştir.

Piyasadan hazır alınan malların bu uygulama kapsamında iadesi mümkün değildir. Mükellefler hazır alınıp satılan mallar için ayrıca ihracat iadesi kapsamında iade talep edebilirler.

Düzenlemeden Faydalanmak Zorunlu mu?

Düzenlemeden faydalanmak imalatçı ihracatçı mükelleflerin tercihine bırakılmıştır.

- Dileyen imalatçı-ihracatçı mükellefler ihracat iadelerini yüklenilen KDV hesaplayarak talep edebilecekler,

- Dileyen imalatçı-ihracatçı mükellefler ise dönem bazında bu uygulama ile %10 iade talebinde bulunabilecektir.

Bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabileceklerdir.

Hangi Mükellefler İçin Avantajlı?

İhracat istisnası tutarının %10’undan daha az iade talep edebilen mükellefler devreden KDV’lerini eritmek amacıyla bu uygulamadan faydalanmaları kendilerine avantaj sağlayacaktır. Yüksek kar marjı ile satış yapan ya da imal edilen ürünlerin bünyesinde indirimli oran da (%1 - %8) KDV’ye tabi malzeme ve hizmet girdileri bulunan mükellefleri bu kapsamda sayabiliriz.

Örneğin;

- İhracat istisnası: 200.000 TL,

- Yüklenilen KDV tutarı: 15.000 TL olan bir mükellef,

Düzenleme ile,

- İade KDV: 200.000 x %10 = 20.000 TL. KDV

iadesi talep edilebilecektir.

İade oranı %10’u geçen mükellefler ise bu düzenlemeyi seçmek yerine yüklendikleri KDV nin iadesini talep etmeleri daha uygun olacaktır.

Örneğin;

- İhracat istisnası: 200.000 TL,

- Yüklenilen KDV tutarı: 25.000 TL olan bir mükellef,

Düzenleme ile,

- 200.000 x %10 =20.000 TL

iade talep edilebilecektir. Fark 5.000 TL için ayrıca iade talep edilmesi mümkün olmadığından yüklenilen KDV si olan 25.000 TL KDV iadesini talep etmesi daha avantajlı olacaktır.

DİİB Belgesi Olan İmalatçılarda Uygulama Nasıl Olacaktır?

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurtiçi veya yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli düşülür. İade edilecek KDV kalan tutar dikkate alınarak belirlenir.

Örneğin;

- İhracat İstisnası: 200.000 TL,

- DİİB kapsamında KDV ödemeden yapılan alım: 50.000 TL,

- İade talep edebileceği tutar: 200.000 - 50.000 = 150.000 x %10 = 15.000 TL,

olacaktır.

İmalatçı-İhracatçıların İmalatları Dışında da İhracatları Varsa?

Düzenleme sadece imal edilerek yapılan ihracatları kapsadığından, mükellefler ihracatlarını imalattan yapılan ihracatlar ve imalat harici ihracatlar olarak ikiye ayırmaları gerekmektedir.

İmalatçı-ihracatçı E Firmasının ihracat tutarı 200.000 TL’dir. E Firmasının DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kapsamında alımı bulunmamaktadır.

-İmalattan gerçekleştirilen ihracat: 150.000 TL,

-İmalat dışı alımlardan gerçekleştirilen ihracat: 50.000 TL,

-Gerçekleştirilen Toplam İhracat: 200.000,00 TL

E Firmasının imalattan gerçekleştirdiği ihracat tutarı olan 150.000 TL için bu düzenleme kapsamında 150.000 x % 10 = 15.000 TL iade hakkı bulunmaktadır.

E firmasının imalat dışında alımlardan gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarı olan 50.000 TL için yüklenilen KDV hesaplaması yaparak iadesini talep edebilecektir.

Yapılan bu düzenleme ile imalatçıların 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanacak olup, ayrıca KDV iade raporu aranılmayacaktır.

Düzenlemeden faydalanan imalatçı-ihracatçı mükelleflerin iade dönemi ve önceki 24 ay indirilecek KDV listelerinin iade için ibrazı gerekmektedir. Vergi idaresi, iade talep dönemi ve öncesindeki 24 aylık dönemde mükelleflerin risk analiz sistemi kapsamında alımlarını inceleyerek; risk analizine tabi tutacak ve indirimlerin doğruluğunu kontrol edecektir.

Yapılan bu düzenleme ile imalatçı ihracatçıların üzerindeki devreden KDV yükü azaltılarak firmalara finansman desteği sağlanmış olacaktır.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi